yükleniyor Lütfen Bekleyin Sayfa Yükleniyor ...
Giga Logo Giga Yazılım Banner
   


Ana Menü

Geri Bildirim

Yedek Göndereceğim

Bayilik Başvurusu
 
giga logo küçük Giga Yazılım
 

Programlar Yazılımlarımız
» ProSite WEB Gezgini
» ProSite Android
» Giga Web Gezgini
» AyniPro Web (Taşınır Mal Yönetimi)
» TamayPro WEB (Taşınmaz Mal Yönetimi)
» AyniPro Taşınır Mal Yönetimi (Local)
» SSPro Süreli Sarfiyat Takip Programı
» ProSite Site Yönetimi Otomasyonu
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
» APro Apartman Yönetimi Programı
» TakiPro CRM Müşteri Takibi
» ProBar Barkod Okuma Programı
» ProLogic Barkod Okuma Programı
» ZiPro Zimmet Takibi Programı
» GSMPro Cep Telefonu Stok-Cari Takibi
» Pro İşletme Yönetimi
» SofraPro Yemek Yazılımı
» ProSpor Klüp Programı
» YapıPro Yapı Malzemeleri Yazılımı
» NakilPro Nakliyat Otomasyonu
» KitaPro Kütüphane Programı
» Odis Kimlik Bildirimi Programı
» PharmaPro Eczane Otomasyonu
» ProSigar Sigara Bırakma Programı
» Veri Tamir Programı Tanıtımı
» Rehber Programı
» Sürücüler

Bedelsiz Taşınır Devri Hakkındaki Genel Yazı
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı     : B.07.0.MGM.0.45/230-01/012136                                                           27/07/2007                                                                                                                          

Konu   : Bedelsiz Taşınır Devri hk.

 

 

 

 

 

 

 

Bakanlar Kurulunun 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Kararı ile kararlaştırılan ve 18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde; “Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satın alma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir. Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.

          Muhasebe kayıtlarında "150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.

          Muhasebe yetkilileri, taşınır giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen tutarları II nci düzey detay kodu itibarıyla ilgili hesaplara kaydeder.” hükmü yer almaktadır.

          Diğer taraftan; Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde, 150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı, 253-Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı, 254-Taşıtlar Hesabı ile 255-Demirbaşlar Hesabının işleyişine ilişkin olarak; söz konusu hesaplarda kayıtlı taşınırlardan, aynı muhasebe birimine bağlı kamu idarelerinin birbirleri veya harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilenlerin kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaplara borç ve alacak kaydedileceği belirtilmiştir.

          Buna göre; aynı muhasebe biriminden hizmet alan kamu idareleri veya aynı muhasebe biriminden hizmet alan harcama birimlerinin birbirleri arasında yapacakları bedelsiz devir işlemlerinde, mükerrer muhasebe kaydına sebebiyet verilmemesi için; dayanıklı taşınırların bedelsiz devir işlemlerinde, taşınırın mülkiyetten çıkışına ilişkin olarak devreden idarece düzenlenen taşınır işlem fişinin muhasebe birimine gönderilmemesi, tüketim malzemelerinin bedelsiz devir işlemlerinde ise taşınırın mülkiyetten çıkışına ilişkin olarak devreden idarece, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede muhasebe birimine gönderilecek olan onaylı listede yer verilmemesi gerekmektedir.

 

 

          Ayrıca; Taşınır Mal Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesi uyarınca envanter çalışmasının tamamlandığı tarihten sonra, aynı muhasebe biriminden hizmet alan kamu idareleri veya aynı muhasebe biriminden hizmet alan harcama birimlerinin birbirleri arasında yapmış oldukları bedelsiz devir işlemleri varsa ve hem devreden idarece hem de devralan idarece muhasebe birimine giriş ve çıkışa ilişkin Taşınır İşlem Fişi yada onaylı liste gönderilmişse, bu durum mükerrer muhasebe kaydına neden olacağından, söz konusu hususa ilişkin olarak taşınırı devreden idarece muhasebe birimine gerekli bilginin verilmesi ve muhasebe birimince de idaresince verilen bilgiye istinaden gerekli düzeltme kaydının yapılması gerekmektedir. 

Bilgilerini ve gereği ile söz konusu hususun Valiliklerce İlleri dahilindeki genel bütçe muhasebe birimlerine duyurulmasını  arz ve rica ederim.

 

 

 

 

 

 

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

 


Saat  

Giga Günceleme Güncellemeler
Son güncellenme tarihleri ile programlar ve diğer dosyalar:
» APro Apartman Yönetimi Programı
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProSite Site Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» İşletme Programı
( 07.10.2016 - :14:47:40 )
» Periyodik Sarfiyat Programı
( 23.12.2015 - :04:44:35 )

Makaleler

  Telif hakkı © 2003 Giga Yazılım Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır.