yükleniyor Lütfen Bekleyin Sayfa Yükleniyor ...
Giga Logo Giga Yazılım Banner
   


Ana Menü

Geri Bildirim

Yedek Göndereceğim

Bayilik Başvurusu
 
giga logo küçük Giga Yazılım
 

Programlar Yazılımlarımız
» ProSite WEB Gezgini
» ProSite Android
» Giga Web Gezgini
» AyniPro Web (Taşınır Mal Yönetimi)
» TamayPro WEB (Taşınmaz Mal Yönetimi)
» AyniPro Taşınır Mal Yönetimi (Local)
» SSPro Süreli Sarfiyat Takip Programı
» ProSite Site Yönetimi Otomasyonu
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
» APro Apartman Yönetimi Programı
» TakiPro CRM Müşteri Takibi
» ProBar Barkod Okuma Programı
» ProLogic Barkod Okuma Programı
» ZiPro Zimmet Takibi Programı
» GSMPro Cep Telefonu Stok-Cari Takibi
» Pro İşletme Yönetimi
» SofraPro Yemek Yazılımı
» ProSpor Klüp Programı
» YapıPro Yapı Malzemeleri Yazılımı
» NakilPro Nakliyat Otomasyonu
» KitaPro Kütüphane Programı
» Odis Kimlik Bildirimi Programı
» PharmaPro Eczane Otomasyonu
» ProSigar Sigara Bırakma Programı
» Veri Tamir Programı Tanıtımı
» Rehber Programı
» Sürücüler

Taşınırların Amortisman Hesabı Hakkında Yazı
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.07.0.MGM.0.20/200-2/21220                                                                 17/12/2007

Konu   : Taşınırların Muhasebeleştirilmesi

              ve Amortisman İşlemleri.

 

 

 

            Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, tüketime verilen taşınırlar (giderleştirilen) ile envanteri yapılan taşınırların daha önce ayrılmış amortisman tutarlarının muhasebeleştirilmesine ilişkin tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu konulara ilişkin, uygulamada birlikteliği ve oluşan tereddütlerin giderilebilmesini sağlamak amacıyla, aşağıda yer alan açıklamalara ve konunun ekte yer alan örnekler vasıtasıyla anlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

            Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulunun 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Kararı ile kararlaştırılan ve 18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde; “...Muhasebe kayıtlarında “150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı”nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.

            Muhasebe yetkilileri, taşınır giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen tutarları II nci düzey detay kodu itibarıyla ilgili hesaplara kaydeder.” hükmü yer almaktadır.

            Diğer taraftan, 30/12/2006 tarihli ve 26392 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında, “Stokların çıkışı ve muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasındaki devir işlemleri, ilgili harcama birimince düzenlenen taşınır işlem fişleri ile muhasebe birimine bildirilir ve hesaplara kaydedilir. Ancak, “150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı”nda izlenen tüketim malzemelerinden kullanılmış olanların, muhasebeleştirme işlemleri kullanıma ilişkin taşınır işlem fişleri yerine genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede taşınır işlem fişlerindeki çıkışları gösteren onaylı bir liste ile en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebeleştirilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda belirtilen hükümler gereğince, “150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı”na kaydedilmiş olan taşınırların belirlenen süreler içerisinde tüketilen kısmının muhasebe kayıtlarının yapılabilmesi amacıyla, genel yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinin detaylı hesap planlarına Taşınır Mal Yönetmeliği eki tüketim malzemelerinin I.düzey kodlarına paralel olmak üzere ekli listede yer alan “630.14 İlk Madde ve Malzeme Giderleri” yardımcı hesap kodu açılmıştır. Buna göre tüketilen taşınırlara ilişkin listeler muhasebe birimlerine geldiğinde, muhasebeleştirme işlemi “630.14 İlk Madde ve Malzeme Giderleri” yardımcı hesabının ilgili yardımcı hesap koduna borç, “150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı” nın ilgili yardımcı hesap koduna alacak şeklinde yapılacaktır. Tüketme veya kullanma suretiyle çıkışları yapılan taşınırların bu paragrafta yazılı şekilde muhasebeleştirilebilmesi için bu taşınırların başka bir üretim sürecine sokulmuyor olması bir başka deyişle bir ürün veya varlık edinimine konu edilmiyor olması gerekmektedir.

Anılan Yönetmeliklerde yer alan hükümler doğrultusunda tüketime veya kullanıma verilen taşınırların belirlenen süreler içerisinde veya bugüne kadar hiçbir şekilde muhasebe birimlerine bildirilmemiş olması halinde, harcama birimlerince ambarlarda bulunan taşınırların fiili envanteri 2007 yılı sonuna kadar derhal yapılacak ve fiilen ambarda bulunan stoklarla muhasebe kayıtlarında yer alan stok kayıtları arasında uygunluk sağlanacaktır. Bu envanterin zamanında yapılması ve muhasebe birimlerine zamanında bildirilmesinden harcama yetkilileri sorumlu olacaklardır.

            Buna göre, Taşınır Mal Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesi uyarınca envanteri yapılmış olan dayanıklı taşınırlardan “500 Net Değer Hesabı” ile “253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı”, “ 254 Taşıtlar Hesabı” ve “255 Demirbaşlar Hesabı”na kaydedilenlerin 2006 ve daha önceki yıllarda “257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı”na kaydedilen tutarlarına ilişkin yapılacak işlemler ise aşağıda sıralanmıştır:

            1- Daha önce %100 oranında amortismana tabi tutulan dayanıklı taşınırların envanterden önce amortisman hesaplarında kayıtlı bulunan tutarları, “257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı”nın ilgili yardımcı hesap koduna borç, “500.02.03.09 Birikmiş Amortismanlardan Envanteri Yapılanlar” yardımcı hesap koduna alacak yazmak suretiyle kayıtlardan çıkarılacaktır. Envanteri yapılan dayanıklı taşınırlar ile envanterden sonra ilgili hesaplara kaydedilen dayanıklı taşınırlar ise dönem sonunda yeniden aynı oranda amortismana tabi tutularak “257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı”nın ilgili yardımcı hesaplarına kayıt yapılacaktır. Say2000i sistemini kullanan muhasebe birimlerinde bu işlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin duyuru ayrıca yapılacaktır.

            2- 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Uygulanacak Amortisman ve Tükenme Payı Süre, Yöntem ve Oranlarına İlişkin Genel Tebliğ (Sayı: 2006–1)” (Ek:1) de yer alan oranlara göre amortisman uygulamış kamu idareleri ile bu Tebliğden önce amortisman uygulaması yapan kamu idareleri ise “257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı”nda kayıtlı tutarlarını yukarıda belirtilen esaslar dahilinde kayıtlarından çıkaracaklardır. Bu taşınırlardan, amortisman süresini tamamlamış olanlar ile daha önce amortisman ayrılmış ve amortisman süresi bitmemiş taşınırların amortisman tutarları 31/12/2007 tarihinden önce, “500.02.03.09 Birikmiş Amortismanlardan Envanteri Yapılanlar” yardımcı hesap koduna borç, “257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı”na alacak yazmak suretiyle muhasebeleştirilecektir. Envanter işlemi tamamlanan dayanıklı taşınırlardan amortisman süresi bitmemiş olanlar ile envanterden sonra edinilen taşınırların amortisman işlemleri için 2007 yılında bu amaçla çıkarılacak düzenlemeye göre hareket edilecektir.

            Ayrıca, herhangi bir nedenle 2007 yılı sonuna kadar envanter çalışmalarını tamamlayamayan ve Taşınır Mal Yönetmeliği eki taşınır kod listesine uygun olmayan 150/253/254/255 ve 257 hesapların yardımcı hesap kodlarında bulunan borç veya alacak artıkları “500 Net Değer Hesabı”na alacak veya borç, ilgili hesaplara alacak veya borç yazılarak kayıtlardan çıkarılacaktır. Envanter işlemi tamamlanan taşınırların muhasebe kaydı, ilgili taşınır hesabına (150/253/254 veya 255) borç “500 Net Değer Hesabı”na alacak yazılarak gerçekleştirilecektir.    

            Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

 


Saat  

Giga Günceleme Güncellemeler
Son güncellenme tarihleri ile programlar ve diğer dosyalar:
» APro Apartman Yönetimi Programı
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProSite Site Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» İşletme Programı
( 07.10.2016 - :14:47:40 )
» Periyodik Sarfiyat Programı
( 23.12.2015 - :04:44:35 )

Makaleler

  Telif hakkı © 2003 Giga Yazılım Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır.